STANDARD

Linija za peletiranje Pro Pelety 700/1000/1400 STANDARD

Namenjena je za efikasnu preradu biomase (slama, seno, ljuske, pleva i slično) iz žitarica, uljarica, mahunarki, trava i energetskog bilja u kvalitetno gorivo u formi agropeleta.

Ulazna sirovina mogu biti valjkaste bale prečnika max.150 cm ili kockaste bale preseka max.150x150 cm, alternativno je moguće koristiti nebaliranu sirovinu. Vlaga ulazne sirovine je do 14 %. Pri većoj vlažnosti sirovine, linija mora biti dopunjena procesom sušenja.

Osnovni koncept linije podrazumeva pakovanje izlaznog peleta u pakovanja velikog obima – u tzv. big-bag ili kontejnere. Rad celokupne opreme je kontinuiran. Upravljanje linijom objedinjeno je jednim kontrolnim pultom. Predviđeno je da linijom upravlja jedan radnik obučen za ovu manipulaciju – dovod bala, izmena big-bagova i slično.

Sastav linije:

 • Ulazni transporter za pripremu bala

 • Separator

 • Mlin

 • Pneumatski transport do međurezervoara-silosa

 • Međurezervoar-silos sa filtracijom prašine

 • Uređaj za doziranje – pužasti transporter do prese

 • Presa

 • Ekstraktor isparenja i prašine

 • Vibracioni transporter

 • Transporter za hlađenje

 • Držač big-baga

 • Kontrolni pult

 • Razvodna kutija sa kompletnom kontrolom linije

Moguća proširenja na osnovu specifičnih potreba kupaca:

 • Rezervoar i pužasti transporter za primese

 • Sušara

 • Transporter nebalirane slame i slično

Za specijalnu upotrebu, liniju je moguće modifikovati za druge svrhe i drugu sirovinu.

P Molimo da razmislite o životnoj sredini pre štampanja ove web stranice

P Please consider the environment before printing this web page